>

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door KKAS, hierna te noemen opdrachtnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Door met opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan, doet cliŽnt afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de cliŽnt uitsluitend de door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door opdrachtnemer zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.

2. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtnemer: KKAS;

b. cliŽnt: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n), en erfgename(n);

c. overeenkomst: elke aanbieding van opdrachtnemer, aanvaard door cliŽnt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliŽnt aan opdrachtnemer en door deze laatste aanvaard;

d. diensten: in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en cliŽnt verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer.

Een wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor opdrachtnemer zouden ontstaan en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van opdrachtnemer onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

Bedingen op grond waarvan opdrachtnemer een leveringsverplichting op zich neemt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Opdrachtnemer is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door cliŽnt aan opdrachtnemer gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer opdrachtnemer aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien zij naar aanleiding van een gegeven opdracht met haar werkzaamheden aanvangt.

Aanvullingen, wijzigingen of toezeggingen op de in voornoemd lid genoemde overeenkomst, zijn eerst dan bindend wanneer zij door opdrachtnemer en cliŽnt schriftelijk zijn bevestigd.

Ingeval de cliŽnt naar het oordeel van de opdrachtnemer niet voldoende kredietwaardig blijkt, is opdrachtnemer gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten onverminderd de aan opdrachtnemer krachtens de wet op deze voorwaarden toekomende rechten, een en ander met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

4. Honorering en betaling

Alle door opdrachtnemer gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op de door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald is deze van rechtswege in verzuim en kan opdrachtnemer vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

CliŽnt is aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door opdrachtnemer opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en de opdrachtnemer de vordering aan derden uit handen geeft. Indien de opdrachtnemer conservatoire maatregelen neemt, is voor wat betreft deze kosten geen ingebrekestelling of opeisbaarheid vereist. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en/of dit tarief niet toereikend dan wel toepasselijk is, in welk geval de kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaliter door de advocaat van opdrachtnemer voor de behandeling in rekening wordt gebracht vermeerderd met de aan derden te betalen kosten.

De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan de cliŽnt in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag.

5. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de cliŽnt en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

Indien door overmacht de levering meer dan twee weken wordt vertraagd, is naast opdrachtnemer ook de cliŽnt bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft opdrachtnemer recht op betaling van de tot aan het moment der overmacht door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliŽnt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door opdrachtnemer verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van opdrachtnemer, dan wel indien de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden anders nadrukkelijk bepalen.

De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de totaal bedongen prijs van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden (exclusief BTW).

Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

7. Ontbinding

Onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan opdrachtnemer een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliŽnt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliŽnt sursťance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliŽnt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliŽnt zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

8. Reclames

Reclames betreffende verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer dienen door de cliŽnt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliŽnt schriftelijk bekend geworden is. Bij het doen van de klacht dient de aard der reclame duidelijk te zijn omschreven. Reclames met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van opdrachtnemer dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, eveneens onder opgave van de redenen van de reclame.

9. Intellectuele eigendom

Het is cliŽnt verboden diensten c.q. producten, waaronder worden begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en berekeningswijzen, contracten en andere intellectuele goederen, al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen dan wel de exploiteren, dan wel andere - al dan niet of niet - hiervan het gebruiksrecht te verlenen, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.

10. Geschillen

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitende Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de opdrachtnemer zijn zetel heeft.